Aleksitimi belirtileri olan üniversite öğrencilerinin duygu ifadeleri ve spontanlıkları üzerine psikodramanın etkisi

ÖZ Bu araştırma aleksitimik özelliklere sahip üniversite öğrencileriyle yapılan psikodrama oturumlarının aleksitimik belirtileri azaltmada, hisleri tanıma, tabir etme ve spontanlık seviyesini artırmadaki tesirinin incelenmesi emeliyle gerçekleştirilmiştir. Günümüzde bireylerdeki aleksitimik belirtilerde görülen artış bu araştırmayı değerli kılmaktadır. Araştırmanın modeli ön test-son test denetim kümeli yarı deneysel desendir. Araştırmanın maksadı doğrultusunda 290 öğrenciye Toronto Aleksitimi Ölçeği, Hisleri Söz Etme Ölçeği ve Spontanlık Kıymetlendirme Ölçeği uygulanmış ve aleksitimi seviyesi yüksek olan öğrenciler belirlenmiştir. Aleksitimi seviyesi yüksek bulunan 26 öğrenci ortasından 10 deney 10 denetim kümesi olmak üzere 20 öğrenci seçilmiştir. Elde edilen datalar nonparametrik teknikler ile tahlil edilmiştir. Yapılan araştırma sonucunda aleksitimik öğrencilerin aleksitimi belirtilerinin azalmasında psikodramanın tesirli olduğu sonucuna varılmıştır. Tıpkı vakitte psikodramanın, öğrencilerin hislerini tabir etme maharetlerini ve spontanlık seviyelerini artırmada tesirli olduğu tespit edilmiştir. Anahtar Sözcükler: Aleksitimi, Psikodrama, His tabiri, Spontanlık, Üniversite öğrencileri

ABSTRACT This study was carried out to analyze the effects of psychodrama with psychodrama exercises and group therapy to decrease alexithymic symptoms and increase the level of emotional recognition, expression, and spontaneity of university students who suffer from alexithymia. The Control group pretest-posttest semi-experimental design was used. 20 freshmen with alexithymia were selected among 26 students and equally divided into experimental and control groups. To collect veri, the Toronto Alexithymia Scale (TAS), Emotional Expression Questionnaire (EEQ), and Revised Spontaneity Assessment Inventory (SAI-R) were used. To construct the experimental and control groups TAS, EEQ, and SAI-R were applied to 290 freshman students at Hasan Ali Yucel Faculty of Education in 2017-2018. The subjects whose alexithymic levels were high were assigned to these groups. The experimental results show that psychodrama group therapy was effective in decreasing the alexithymia levels of the university students who suffered from it. It also has increased the emotional expression and spontaneity levels. Keywords: Alexithymia, Pyschodrama, Emotional expression, Spontaneity, University students