Orta yaş kadınların korkulu rüyası! idrar kaçırma nedir? Tipleri nelerdir? Tedavileri nasıldır?

Orta yaş bayanların en değerli sıkıntılarından birisi idrar kaçırmadır. Nedir idrar kaçırma ya da tıbbi terminolojideki tabiriyle inkontinans? Milletlerarası Kontinans Derneği idrar kaçırmayı; bayanların ömür kalitesini ve konforunu bozan, toplumsal ve hijyenik sıkıntılara yol açan ve objektif olarak gösterilebilen istemsiz idrar kaçırma olarak tanımlamıştır.

Pekala ne sıklıkta görülmektedir? Yapılan araştırmalarda 35-74 yaşlarında rastgele seçilen 1050 bayanda ped kullanımını gerektiren idrar kaçırma oranı % 12 olarak saptanmıştır. 60 yaş ve üstündeki tüm bayanlarda ise idrar kaçırma oranı % 37 olarak bulunmuştur.

Bu bilgiler bize bayanlarda idrar kaçırmanın kıymetli bir sıhhat sorunu olduğunu göstermektedir. Tiplerine nazaran kıymetlendirecek olursak, idrar kaçırmanın en sık görüldüğü idrar kaçırma tipi % 50 ile gerilim inkontinans, ikinci sıklıkta % 32 ile karma inkontinans, üçüncü sıklıkta ise % 14 ile acil inkontinanstır. % 4 ise başka nedenlerdir.

İdrar Kaçırmanın Nedenleri Nelerdir? İdrar kaçırmayı nedenlerine nazaran; Gerilim, Acil ve Karma inkontinans olarak 3 kümede kıymetlendirebiliriz.

Gerilim inkontinans; ekseriyetle çok doğum yapmış bayanlarda, menopoz periyodunda gördüğümüz idrar kaçırma formudur. Nedeni; pelvis taban kaslarının zayıflaması ve yahut idrar kesesinin sarkması sonucu idrar kesesi ile üretra (idrar yolu) ortasındaki 90 dercelik açının düzleşmesidir.

Acil inkontinans; ise nedeni şimdi tam bilinmeyen (idiyopatik) Çok Etkin Mesane, Nörojen Mesane ve İdrar Kesesi içindeki enfeksiyon, taş ve tümör üzere hastalıklarda gördüğümüz ani işeme hissi ile birlikte idrar tutamama ve idrar kaçırma biçimidir. Karma İnkontinans ise gerilim ve acil inkontinansın birlikte olduğu durumlardır.

Nasıl Teşhis Konulur? Her üç inkontinans tipinin tanısı ve ayırd edici tanısı epeyce kolaydır. İdrar kaçırma karın içi basıncı artıran öksürük, hapşırık, gülme, ağır kaldırma, koşma üzere efor ve aktivitelerle oluyor ise gerilim inkontinans, ani işeme hissi ile birlikte idrar kaçırma, sık idrara çıkma ve idrarda yanma oluyor ise acil inkontinans, her iki durumun olduğu, yani hem acil işeme hissi ile birlikte, sık idrara çıkma ve idrarda yanma, hem de efor ya da aktivitelerle idrar kaçırma oluyor ise karma inkontinans olarak tanımlanır.

Acil inkontinansın ayırd edici tanısında(aşırı faal mesane,nörojen mesane, sistit, mesane taşı ve tümörü) ürodinami ve endoskopik inceleme gerekli olabilir. Gerilim inkontinans, pelvis kaslarının zayıflığı ve idrar kesesi sarkmasıyla orantılı olarak hafif,orta ve şidetli olmak üzere 3 farklı derece’de görülmektedir.

Tedavi Nasıl Yapılır? İlaçla Tedavi Olabilir mi? Ne Vakit Cerrahi Tedavi Gereklidir?

Gerilim İnkontinansın tedavisi kestirim edilenin bilakis epey kolay ve başarılıdır. Hafif ve orta dereceli idrar kaçırma’da ilaç tedavisi, trisiklik antideprasan ( duloxetin) 6-8 ay aktif olabilmekte, lakin daha sonra idrar kaçırma tekrarlayabilmektedir. İlaç tedavisinden fayda görmeyen gerilim inkontinansda ise cerrahi tedavi temeldir.

Cerrahi Tedavi: Vajen ön duvarından küçük bir kesi ile yapılan askı ameliyatları 15-20 dakika sürmekte ve bir günlük yatıştan sonra taburcu olunmaktadır. Muvaffakiyet oranı % 90’larda olan askı ameliyatları TVT(Tension-Free Vaginal Tape), Küçük Askı, TOT(Transobturator Tape) ve Dolgu Unsuru Enjeksiyonu (Sfinkter yetmezliğinde uygulanır) günümüzde en sık yapılan ameliyatlardır. Fotoğraflar sol:TVT, orta:TOT,sağ: Dolgu unsur enjeksiyonu.

Acil ve Karma inkontinansta tedavi biraz karmaşıktır. Acil inkontinansın nedeni Çok Faal Mesane ise birden fazla kere antikolinerjik, antimuskarinik ilaçlarla tedavi başarılıdır. Bu tedaviler ortalama 6-12 ay sürmektedir

Karma İnkontinans’ da evvel acil inkontinans antimuskarinik ilaçlarla tedavi edilir. Acil inkontinans tedavi edildikten sonra gerilim inkontinans devam ediyorsa, gerilim inkontinansın tedavisi için evvel ilaç tedavisi (duloksatin) denenebilir. İlaç tedavisi yetersiz ise Askı Ameliyatları yapılmalıdır.

İnkontinansın nedeni nörojen mesane ve yahut taş ,enfeksiyon, tümör, interstisyel sistit üzere mesane içi hastalıklar ise tedavi bu hastalıklara yönelik olması gerekir.

İdrar kaçırmanın teşhis ve tedavisi her ne kadar kolay ve başarılı üzere görünüyor ise de, bilhassa idrar kaçırmanın ayırd edici teşhisinde bu bahsin uzmanları olan Ürologlar ile konsülte edilmesinde büyük fayda vardır.