Sağlık Bakanlığı’ndan 81 ile yeni genelge! İzinler durduruldu, istifa ve emeklilik başvuruları kabul edilmeyecek

Sıhhat Bakanlığı, Sıhhat Bakanı Fahrettin Koca imzasıyla 81 vilayet valiliğine işçi süreçleri hakkında “esnek mesai ve idari izin” genelgesi gönderdi.

Genelgeye nazaran; sıhhat çalışanlarının müsaadeler durdurulurken, istifa ve emeklilik müracaatları kabul edilmeyecek. Ayrıyeten, 10 yaş altında çocuğu olan bayan çalışanlar idari müsaadeli sayılmayacak.

Sıhhat Bakanlığı’nın 81 vilayet valiliklerine gönderdiği genelgede şunlar kaydedildi:

“Cumhurbaşkanlığımızca, 14/04/2021 tarihli ve 31454 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan; Kovid-19 Kapsamda Kamu Çalışanlarına Yönelik Önlemler bahisli 2021/8 sayılı Genelge ile Kovid-19 salgının ülkemizde yayılımının en aza indirilmesi gayesiyle, bu salgınla çabayı ve salgının tesirlerinin azaltılmasına yönelik faaliyetleri zafiyete uğratmama ve kamu hizmetlerini aksatmama kaidesiyle düzenlemeler yapılarak uygulamaya konulmuştur.

Bilahare Bakanlığımızın başvurusu üzerine, Bakanlığımıza Cumhurbaşkanlığı idari işler Başkanlığının 14.04.2021 tarih ve 16135 sayılı yazıları ile bahse mevzu Genelgede yer alan konulardan farklı olarak Bakanlığımız çalışanları hakkında düzenleme yapılmasına müsaade edilmiştir.

Gelinen süreçte; kamu sıhhat hizmetinin kesintisiz, faal, salgının yayılımının önlenmesi ve salgınla gayrette her alanda kâfi sayıda ve gayrette deneyim kazanmış işçi eliyle yürütülebilmesi teminen Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında vazifeli bütün işçiye yönelik olarak Cumhurbaşkanlığımızın 2021/8 sayılı Genelgelerine ve Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığının mezkur yazıları çerçevesinde aşağıdaki düzenlemelerin yapılması gereksinimi hasıl olmuştur.”

GENELGENİN İÇERİĞİNDE NELER VAR?

1- Çalıştırılma biçimine bakılmaksızın, Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında çalışan işçiye yönelik olarak uygulanacak esnek çalışma prosedürü ile ilgili yöntem ve asıllar;

Bakanlık Merkez Teşkilatınca ünite amirlerince,

Bakanlığımızla ilgili ve bağlı kuruluşlarda, kuruluşun en üst amirince,

Vilayetlerde il Sıhhat Müdürü, İlçelerde, vilayet Sıhhat Müdürleri ile istişare etmek suretiyle İlçe Sıhhat Müdürü/Toplum Sıhhat Merkezi Lideri ve sıhhat tesislerinde ise Başhekimliklerce belirlenebilecektir.

2- Kovid-19 hastalığı için yalnızca risk kümesinde olan kanser hastalan ve organ nakli olanların durumları; Bakanlık Merkez Teşkilatında ünite amirlerince, Bakanlığın ilgili ve bağlı kuruluşlarında, kuruluşun en üst amirince, vilayetlerde il sıhhat müdürü, ilçelerde vilayet sıhhat müdürleri ile istişare etmek suretiyle ilçe sıhhat müdürü/toplum sıhhat merkezi lideri ve sıhhat tesislerinde ise başhekimliklerce kıymetlendirilerek idari müsaadeli sayılıp sayılmayacaklarına karar verilecektir.

3- Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında vazife yapan gebe işçiye, hamileliğinin 24 üncü haftasından 32. haftasına kadar olan müddet içerisinde idari müsaade verilecektir.

4- Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatlarında çalışıp da engelli olduğunu belgeleyen işçiye statülerine bakılmaksızın idari müsaade verilmesi cihetine gidilecektir.

5- Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatlarında çalışıp süt müsaadesi kullanmakta olan işçi idari müsaadeli kapsamında değerlendirilmeyecek olup ilgili mevzuatında belirtilen tarz ve temeller çerçevesinde süt müsaadesi hakkını kullanmaya devam edeceklerdir.

10 YAŞ ALTI ÇOCUĞU OLAN BAYANLAR DA MÜSAADE ALAMAYACAK

6- Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında ve 10 yaş ve altı çocuğu olan bayan çalışanlar idari müsaadeli kapsamda değerlendirilmeyecektir.

İSTİFA TALEPLERİ KABUL EDİLEMEYECEK

7- İşçinin her ne sebeple olursa olsun misyonundan çekilme (istifa) talepleri kabul edilmeyecektir.

8- Kamu sıhhat hizmetinde muhtaçlık duyulan durumlarda Bakanlığımızca mecburî olarak vilayetler ortası süreksiz görevlendirilen (re’ sen) işçinin derhal ayrılışının yapılarak görevlendirildiği yere gitmesi sağlanacaktır.

9- Çalışma saatlerine ait olarak mevcut uygulamalara devam edilecek olup, merkez ve taşra teşkilatlarımızda sıhhat hizmetinin sunulduğu yerlerde çalışma saatleri konusunda mevcut uygulamanın dışında rastgele bir değişiklik yapılmayacaktır.

10- Sıhhat Hizmetinin sunumunda artan acil bir muhtaçlık olması halinde, idari müsaadeli sayılan çalışanın mezkur müsaadelerinin sonlandırılıp misyonlarına dönmelerinin sağlanmasına ait olarak kurum amirlerine yetki verilmiştir. Bu kapsamdaki çalışanlar, amirlerinin müsaadesi dışında misyon mahallinden ayrılmayacak ve hizmetine muhtaçlık duyulanlar misyonlarına döneceklerdir.

11- Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında çalışan bütün işçinin bu süreçte maske kullanması, çalışma yerleri, yemekhane, servisler ve toplumsal alanlarda gerekli aranın ayarlanması, bu mahaller ile kamuda kullanılan araçlarda dezenfekte sürecinin yapılması konusunda kurum amirlerince gerekli önlemler anacaktır.

12- İdari müsaadeli sayılanlar fiilen misyona gelmedikleri mühlet zarfında idari müsaadeli ve istihdamlarına temel misyonlarını fiilen yerine getirmiş sayılacaklardır. Kelam konusu çalışanların mali ve toplumsal hak ve yardımları ile başka özlük haklan gizli olup hizmetin yürütülmesi açısından sorumlulukları misyon yerinde çalışanlar ile eşittir.”